Algemene Voorwaarden

1. De opdrachtgever / deelnemer wordt geacht de door Taiji Inge Stringa gehanteerde tarieven en algemene voorwaarden te kennen en daarmee akkoord te gaan. De gehanteerde tarieven zijn inclusief 9% BTW.

2. Betaling dient te geschieden voorafgaand aan les, cursus of workshop.

3. Betaling dient plaats te vinden door overschrijving op ABN-AMRO bankrekeningnummerNL 64 ABNA  048.49.35.097 ten name van i.s.c. Stringa te Woerden.

4. Bij te late betaling zal 1 maand na aanvang van de lessen of workshop een herinnering gestuurd worden, die binnen 14 dagen betaald dient te zijn. Daarna worden 10% administratiekosten in rekening gebracht en zijn eventuele bijkomende incassokosten voor rekening van de deelnemer / opdrachtgever.

5. Het niet volgen van lessen of workshops na inschrijving / opdracht valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer / opdrachtgever. Er vindt geen restitutie van betalingen plaats.
Wel mogen deelnemers gemiste lessen inhalen op een van de andere leslocaties – mits in dezelfde cursusweek en in overleg met Taiji Inge Stringa

6. Indien Taiji Inge Stringa onverhoopt niet in staat is een les of workshop op geplande datum te verzorgen zal de les of workshop worden ingehaald op de geplande reservedatum (de reservedata die standaard worden opgenomen in de cursusschema’s zijn te vinden op www.ingestringa.nl). Bij overmachtsituaties (zoals bijv. Corona-crisis) zal naar een zo goed mogelijke oplossing gezocht worden.

7. Wanneer sprake is van in-compatabiliteit van de deelnemer in relatie tot de lessen, behoudt Taiji Inge Stringa zich het recht voor deelname van de ingeschreven deelnemer te beeindigen met restitutie van de resterende lessen.

8. Acquisitie door deelnemer / opdrachtgever voor evenementen, bijeenkomsten of cursussen van derden is tijdens en rondom de lessen en workshops van Taiji Inge Stringa niet toegestaan. Dit impliceert ook het ongevraagd neerleggen van folders, flyers enz.

9. Taiji Inge Stringa is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook.

10. Worden lessen of workshops geheel of gedeeltelijk door derden ingevuld dan is Taiji Inge Stringa voor  deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

 

Veel plezier bij uw cursus of workshop met Taiji Inge Stringa!